Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

Administrator danych osobowych

OZE All Inclusive sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hubskiej 52/14 50-502,  Wrocław, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu:

 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi,
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),
 • w celu windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • w celu prowadzenie analiz statystycznych.

 

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający nam wykonanie przedmiotu umowy, wsparcie księgowe, prawne lub doradcze – udostępniamy im zebrane dane osobowe działającemu na nasze zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane przetwarzamy przez okres, jaki jest nam niezbędny, by osiągnąć cel przetwarzania. Konkretnie wskazany okres umieszczamy w umowie przekazywanej osobie, której dane dotyczą. Stosujemy zasadę  ograniczenia  przechowywania  danych  osobowych,  która  zabezpiecza  dane  przed  ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Okres ten może skończyć się wtedy, gdy:

 • kończymy świadczyć usługi na Twoją rzecz,
 • rozwiązujemy umowę z Tobą,
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania danych dla realizacji celu) lub skutecznie się sprzeciwisz dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (jeżeli podstawą przetwarzania był nasz uzasadniony interes).

 

Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuniemy lub zanonimizujemy dane klientów, chyba że będziemy musieli je przechowywać, ponieważ:

 • nie upłynął termin przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • nie upłynęły terminy, które wynikają z przepisów prawa (tj.: ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa lub inne przepisy podatkowe).

 

Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych.

 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 

 • ograniczenia przetwarzania danych:

 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

 

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • prawo do przenoszenia danych:

 

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:kontakt@ozeallinclusive.com. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do zawarcia umowy.